Przedszkole nr 113 „Akademia Przedszkolaka” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole113.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-11-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Bencal,
dbencal0703@wroclawskaeduakcja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986756.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 113 „Akademia Przedszkolaka”, 54-155 Wrocław, ul. Lotnicza 22

nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek w którym mieści się przedszkole powstał w latach ok.1900 r. Budynek po byłym porcie lotniczym wpisany decyzją konserwatora zabytków we Wrocławiu do rejestru zabytków. Obecnie jest budynkiem także mieszkalnym 3-kondygnacyjnym. Przedszkole zajmuje parter budynku bez możliwości wg. aktualnego stanu, zapewnienia platformy dla osób niepełnosprawnych czy podjazdu. Na terenie Przedszkola nr 113 „Akademia Przedszkolaka” nie ma wyznaczonego żadnego parkingu. Najbliższy parking jest z drugiej strony budynku, na którym są wyznaczone 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych ( koperta). Placówka zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Przedszkole zapewnia rozwiązania architektoniczne , środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń , z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W placówce jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Można wejść do placówki z psem asystującym. Placówka zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.
Przedszkole prowadzi tylko jedną stronę internetową: https://przedszkole113.edu.wroclaw.pl
Prowadzona strona jest częściowo zgodna z ustawą.
Z przedszkolem można kontaktować się: telefonicznie, kontakt korespondencyjny, komunikatory internetowe.Placówka zapewnia na stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ERT)
W chwili obecnej nie mamy możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego, głównie ze względów finansowych. Fotografia budynku jest zamieszczona na stronie głównej przedszkola.

Data publikacji strony: 2020-11-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09