Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.

 UCHWAŁA NR  IX/222/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  z dnia 16 maja 2019 r zmieniająca uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 1. § 1. W uchwale nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 336) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.”.
  § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
 2. 2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: B. Ciążyński

  Opłata, o  której mowa w § 1 ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświacie.

4. Przedszkole prowadzi elektroniczną ewidencję przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta/ breloczek rejestracji pobytu dziecka ( do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Kolejne będzie można dokupić. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku braku takiego systemu, zarejestrowania ręcznego (wpisy przyprowadzania i odbierania dziecka w formie papierowej).

          W przypadku obu systemów, gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia

 1. Zwalnia się z  opaty rodziców (opiekunów   prawnych)   posiadających co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie  domowym z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się  tylko  dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej niż  do ukończenia 24 roku życia

 

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie  wynosi 1 zł  każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Wysokość opłaty przekazywana jest rodzicom na podany adres mailowy

Przykład obliczenia opłaty:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,15 zł za 3 posiłki (śniadanie – 845; zupa obiadowa i drugie śniadanie  – 1120; drugie danie i owoc  – 1345.

Zgodnie z regulaminem korzystania z wyżywienia obowiązującym w Przedszkolu nr 113 istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków:

 1. a) za jeden obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej (4,075zł),
 2. b) za dwa posiłki (śniadanie i obiad  lub obiad i podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 75 %   stawki dziennej (6,11 zł);
 3. c) za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorek)  pobiera się opłatę w wysokości  25 % stawki dziennej (2,04zł);

Przykład obliczenia opłaty:

21 dni x opłata za posiłek = miesięczna opłata za wyżywienie

8,38 zł (dzienna stawka żywieniowa) x 21 = 175,98 zł – miesięczna opłata za wyżywienie
Łączna kwota 175,98 zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka dokonuje się odpisy w następnym miesiącu.

Numer konta: 47 1020 5226 0000 6402 0417 8281 
na który należy wpłacać należność za pobyt Dziecka w Przedszkolu w wysokości wysłanej do rodzica na podany w umowie o świadczeniu usług  e-mail

Zasady rekrutacji od 2009 roku

Wrocławski System Rekrutacji – http://www.wroclaw.pl/edukacja